Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE CANALS
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE CANALS

AVÍS LEGAL

Escut de AJUNTAMENT DE CANALS

AVÍS LEGAL

AJUNTAMENT DE CANALS és titular del lloc de la Seu Electrònica disponible en el domini canals.sede.dival.es.

L'ús de la informació continguda en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica implica l'acceptació de les condicions generals d'ús detallades en aquest avís legal, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o serveis del lloc web.

Utilització de la informació continguda en el lloc web de la Seu Electrònica

L'accés al lloc web de la Seu Electrònica, i l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari-a. AJUNTAMENT DE CANALS no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d'aquest accés o ús de la informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

La informació disponible en el lloc web de la Seu Electrònica, excepte per indicació expressa que especifique el contrari, és susceptible de reutilització, i quedarà autoritzada la seua reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, d'acord amb les condicions següents:

Qualitat de la informació

AJUNTAMENT DE CANALS Desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los el més prompte possible, i no podrà garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat. En tot cas, els textos que s'ofereixen en el lloc web de la Seu Electrònica tenen caràcter merament informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els butlletins i diaris oficials.

En la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS es garantirà, segons estableix la normativa aplicable, la integritat, veracitat i actualització de les informacions i serveis que s'hi faciliten.

AJUNTAMENT DE CANALS es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web de la seu electrònica sense avís previ, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts o el seu disseny, amb l'objectiu de millorar el servei oferit a través d'internet.

Disponibilitat de la informació

AJUNTAMENT DE CANALS no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor es podrà desconnectar sense avís previ. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible, i s'avisarà amb anterioritat de les interrupcions de servei en la Seu Electrònica.

AJUNTAMENT DE CANALS no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari-a que es derive de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions hi continguts.

Navegadors, cookies i javascript

Per raons de seguretat, AJUNTAMENT DE CANALS garantirà únicament el correcte funcionament del seu web amb navegadors compatibles amb HTML5 i les seues versions que estiguen suportades pels seus propis fabricants en cada moment.

La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades pels seus propis fabricadors podrà donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del lloc web de la Seu Electrònica, però no garantirà una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en els llocs web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

A més, per al correcte funcionament d'aquesta web caldrà que el seu navegador tinga habilitat l'ús de javascript i de cookies .

Establiments d'enllaços

En el lloc web d'aquesta Seu Electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers, la major part a pàgines d'internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interés per als usuaris-es. No obstant això, AJUNTAMENT DE CANALS no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en aquesta web.

Les persones usuàries que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i la d'aquesta Seu Electrònica hauran de tindre en compte el següent:

  1. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre AJUNTAMENT DE CANALS i el propietari-a de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de AJUNTAMENT DE CANALS dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que AJUNTAMENT DE CANALS ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.
  2. AJUNTAMENT DE CANALS no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç hi puga oferir. L'usuari-a assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  3. La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a AJUNTAMENT DE CANALS , excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.
  4. La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Cessió de manuals, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en el lloc web de la Seu Electrònica

AJUNTAMENT DE CANALS autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en el seu lloc web a l'efecte de la seua reproducció i distribució, llevat que s'indique el contrari de forma expressa en la mateixa web.

El/la cessionari-a queda autoritzat-da a realitzar al seu càrrec les reproduccions dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions inclosos en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica que considere convenients, i quedarà expressament prohibida la seua alteració o manipulació.

Les reproduccions dels manuals pràctics i publicacions informatives efectuats pels cessionaris no podran incloure cap tipus de publicitat, tot i que podran estampar en aquestes reproduccions el seu anagrama i denominació empresarial. Necessàriament, haurà de constar el text següent: “Manual pràctic cedit gratuïtament per AJUNTAMENT DE CANALS ” o “Publicació informativa cedida gratuïtament per AJUNTAMENT DE CANALS.

El suport en què els cessionaris realitzen les reproduccions dels programes d'ajuda haurà d'estar protegit contra escriptura. La presentació externa haurà de: contindre l'anagrama i denominació de AJUNTAMENT DE CANALS i necessàriament el text següent:“Programa cedit gratuïtament per AJUNTAMENT DE CANALS.

El/la cessionari-a realitzarà la distribució del manual, imprès, publicació o programa d'ajuda de forma gratuïta.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web de AJUNTAMENT DE CANALS, el seu disseny gràfic i els codis que conté són titularitat de AJUNTAMENT DE CANALS, llevat que s'indique una titularitat diferent.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de AJUNTAMENT DE CANALS o d'aquell que en siga titular.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web de la Seu Electrònica estan protegits per llei.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica, així com els perjuís ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de AJUNTAMENT DE CANALS poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es deriven.

Política de privacitat

A més de les consideracions realitzades en els apartats anteriors, la Política de Privacitat de la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS es basa en el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades – RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i alguna altra normativa que resulte d’aplicació.

AJUNTAMENT DE CANALS tracta dades de caràcter personal per a proporcionar-vos els serveis sol·licitats a través d'aquesta Seu Electrònica. Algunes d'aquestes dades les facilita directament, per exemple, quan ompliu un formulari de sol·licitud, i unes altres són obtingudes indirectament amb tecnologia, com pot ser el cas de les galetes.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza AJUNTAMENT DE CANALS, recollides en el seu Registre d'Activitats de Tractament. Sempre que s’arrepleguen dades a través d'un formulari, s'informarà la persona afectada, segons el que s'estableix en la vigent normativa de protecció de dades. La persona usuària es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades personals facilitades.

AJUNTAMENT DE CANALS recaptarà les dades personals que siguen adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats que corresponga a cadascuna de les activitats de tractament que realitza, i s’aplicaran els principis de l'article 5 del RGPD.

Les dades seran tractades de manera confidencial i no es comunicaran a terceres persones, excepte per obligació legal i es compliran les exigències establides en la legislació vigent de protecció de dades. No estan previstes transferències internacionals de dades.

AJUNTAMENT DE CANALS adopta mesures de seguretat adequades d'acord amb l'annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'administració electrònica.

Les persones afectades tenen dret, quan siga procedent, a accedir, rectificar i suprimir les seues dades, així com a la portabilitat d'aquestes, a la limitació i l’oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades. Podran exercitar-los dirigint-se a AJUNTAMENT DE CANALS. Amb caràcter previ i potestatiu, podran dirigir-se al delegat de Protecció de Dades.

Així mateix, aquest lloc web de la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS utilitza galetes (arxius d'informació que es guarden en l'ordinador de l'usuari) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s’usen per a recollir informació de caràcter personal.

A més, aquest lloc web de la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS utilitza Google Analytics, un servei realitzat per Google, Inc., que permet analitzar l'ús que fan les persones usuàries del lloc web, amb una intenció exclusivament estadística. La informació que genera la galeta per a elaborar la informació estadística serà directament transmesa i arxivada per Google. Per a garantir l'anonimat, Google convertirà la seua informació en anònima, truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de forma que Google Analytics no s'usa per a localitzar o recaptar informació personal identificable de les persones visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recaptada per Google Analytics a terceres persones quan estiga legalment obligat a fer-ho. D’acord amb les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la seua adreça IP a cap altra dada conservada per Google. Podeu consultar més informació en el següent enllaç: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sistemes d'identificació i signatura electrònica

Per a poder accedir a la pràctica totalitat dels serveis i tràmits oferits en el lloc web de la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS vostè haurà d'acreditar la seua identitat i, en els casos en els quals així es requerisca, signar electrònicament els escrits hi presentats.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir derivat de la visita al lloc web de la Seu Electrònica de AJUNTAMENT DE CANALS o de l'ús dels serveis que en ella s'ofereixen, AJUNTAMENT DE CANALS i l'usuari-a acorden sotmetre's als jutges o jugesses i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.

AJUNTAMENT DE CANALS - P4608300B
Plaça de la Vila, 9
46650 Canals
Cargando aplicación Precarga de imagen